Προσωπικά Δεδομένα

Η Liga De Padel σας ενημερώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, τον Ν.4624/2019 και τις λοιπές διατάξεις της σχετικής κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υπό την ιδιότητά της ως υπευθύνου επεξεργασίας, ότι επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται είτε με την συμμετοχή σας στο πρωτάθλημα, είτε με την χρήση του ιστότοπου μας. Η παρούσα ενημέρωση δύναται να τροποποιείται και να συμπληρώνεται με ειδικότερες κατά περίπτωση ενημερώσεις (ενδεικτικά: cookies, συγκεκριμένων έκτακτων δεδομένων που συλλέγονται μέσω του διαδικτυακού τόπου κτλ.)

Με τον όρο «Προσωπικά Δεδομένα» αναφερόμαστε σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση, στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, κ.α., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητά σας.

Ως «Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων» νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, κοινολόγηση με διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, συσχέτιση ή συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή.

Η παραχώρηση των Δεδομένων για την εγγραφή σας ως παίκτης στην Liga De Padel είναι απαραίτητη, προκειμένου να συμμετάσχετε στη Διοργάνωση για να επιτευχθούν οι σκοποί που προσδιορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Εάν αρνηθείτε να παραχωρήσετε τα στοιχεία που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά, θα είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο βασικός σκοπός για τον οποίο συλλέγονται τα συγκεκριμένα Δεδομένα, και θα καταστεί αδύνατη η εγγραφή σας.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;
– Για την συμμετοχή σας στο πρωτάθλημα, συλλέγουμε τα κάτωθι δεδομένα: Επιθετο, Όνομα, Πατρώνυμο, Πλήρη ημερομηνία γέννησης και Τόπο γέννησης, Αριθμό τηλεφωνικής σύνδεσης, Διεύθυνση κατοικίας, Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, φωτογραφία και βίντεο.
– Κατά την υποβολή της φόρμας επικοινωνίας στον ιστότοπο μας συλλέγουμε τα κάτωθι δεδομένα: Επίθετο, Όνομα, Email, Αριθμό τηλεφωνικής σύνδεσης, IP, λειτουργικό σύστημα και πλοηγό.
– Κατά την συμμετοχή σας στο πρωτάθλημα συλλέγουμε τα κάτωθι δεδομένα: Δεδομένα εικόνας και βίντεο από τα γήπεδα στα οποία πραγματοποιούνται οι αγώνες του πρωταθλήματος.
Όλα τα ανωτέρω μας παρέχονται σε εμάς από εσάς (με εξαίρεση τις φωτογραφίες και τα βίντεο των αγώνων) σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

Τα ανωτέρω δεδομένα μπορούν να επικαροποιούνται από την διοργανώτρια αρχή όποτε κρίνεται σκόπιμο και αναγκαίο για την ορθή λειτουργία του πρωταθλήματος.

Για ποιους σκοπούς συλλέγονται τα δεδομένα σας και με ποιες νομικές βάσεις τα επεξεργαζόμαστε;
Συλλέγουμε τα ανωτέρω δεδομένα, για την ορθή λειτουργία του πρωταθλήματος και ειδικότερα:
– Επίθετο, όνομα, πατρώνυμο, πλήρη ημερομηνία γέννησης: Για την ορθή εμφάνιση του προφίλ σας στο πρωτάθλημα και τον διαδικτυακό μας τόπο.
– Αριθμό τηλεφωνικής σύνδεσης, email: Για την ενδεχόμενη ενημέρωση σας, σε επείγουσα περίπτωση τροποποίησης των αγώνων του πρωταθλήματος, και για την επικοινωνία μας μαζί σας, σχετικά με κάθε τι αναγκαίο και σχετικό με το πρωτάθλημα, όπως η εξυπηρέτηση σας.
– Δελτίο ταυτότηας ή διαβατήριο: Για την ταυτοπροσωπία σας πριν την ένερξη του αγώνα, και την αποφυγή αγωνισμού παίχτη, μη δικαιούμενου να συμμετέχει στον αγώνα.
– Τόπος γέννησης, Διεύθυνση κατοικίας: Κατά την προσκόμμιση εκ μέρους σας της αναγκαίας υπεύθυνης δήλωσης για την συμμετοχή σας στο πρωτάθλημα. Τα στοιχεία αυτά δεν είναι επεξεργάσιμα από πλευράς μας, και απλώς τηρούνται στο αρχείο.
– Λειτουργικό σύστημα, πλοηγός, IP: Για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου μας, και την προστασία του από κακόβουλες ενέργειες εκ μέρους τρίτων.
Όλα τα ανωτέρω δεδομένα δύναται να χρησιμοποιηθούν για:
– Tην συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομικό, κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο, καθώς και τις αποφάσεις αρχών (δημόσιων / διοικητικών, εποπτικών, ανεξάρτητων, εισαγγελικών κ.λπ.) ή δικαστηρίων (τακτικών ή διαιτητικών).
– Την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, όπως και την πρόληψη, τον εντοπισμό και την καταστολή κάθε άλλης παράνομης πράξης.
– Την προστασία των πελατών, των εργαζομένων και των επισκεπτών της Liga de Padel.
– Την προστασία της Liga de Padel και του ιστότοπου της από κακόβουλες ενέργειες.

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας;
Η επεξεργασία των Δεδομένων σας διεξάγεται είτε από το ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της διοργανώτριας αρχής, είτε μέσω συστημάτων πληροφορικής και ηλεκτρονικών συσκευών, και κατ’ εξαίρεση από τρίτους, οι οποίοι, έχοντας δεσμευτεί συμβατικά για την τήρηση εμπιστευτικότητας και την προστασία των Δεδομένων σας διεξάγουν εργασίες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των σκοπών που συνδέονται αυστηρά με τη λειτουργία των δικτυακών μας τόπων.

Κοινοποίηση των δεδομένων σας.
Kάνουμε κοινή χρήση των Δεδομένων σας με τρίτους φορείς, στον βαθμό που απαιτείται για τους εξής σκοπούς, και ήτοι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενα: συμμόρφωση μετά από αίτημα οργάνου της Ελληνικής Πολιτείας, δικαστική απόφαση ή ισχύοντα νόμο, αποτροπή παράνομων χρήσεων των Δικτυακών Τόπων και Εφαρμογών μας ή παραβιάσεων των Όρων Χρήσης των Δικτυακών Τόπων και Εφαρμογών μας και των πολιτικών μας, δική μας προστασία από αξιώσεις τρίτων, συμβολή στην αποτροπή ή έρευνα περιπτώσεων απάτης (π.χ. παραχάραξη), ή άλλους τρίτους στους οποίους εσείς οι ίδιοι έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας.

Χρονικό διάστημα που τηρούμε τα δεδομένα σας.
Τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται για τον χρόνο που είναι απαραίτητος για την εκπλήρωση του σκοπού που εξυπηρετεί η επεξεργασία τους, άλλως για το χρονικό διάστημα που απαιτεί το εκάστοτε ισχύον νομικό ή/και κανονιστικό πλαίσιο ή η άσκηση αξιώσεων ή η υπεράσπιση δικαιωμάτων και εννόμων συμφερόντων.
Ειδικότερα και ενδεικτικά:
Τα στοιχεία σας που χρησιμοποιούνται για το προφίλ του παίχτη, καθώς και φωτογραφίες και βίντεο διατηρούνται έως ότου καταστεί αδύνατη η χρήση τους (διακπή παροχών και υπηρεσιών κτλ). Η σχετική υπεύθυνη δήλωση διατηρείται για 5 έτη μετά την προσκόμμιση της, και εν συνεχεία καταστρέφεται.

Τι δικαιώματα έχετε για την προστασία των δεδομένων σας;
Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:
– Να ζητήσετε να πληροφορηθείτε τις κατηγορίες των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, τις κατηγορίες των αποδεκτών τους, τον χρόνο τήρησής τους καθώς και τα σχετικά σας δικαιώματα (δικαίωμα πρόσβασης).
– Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή (δικαίωμα διόρθωσης), προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ή ανάγκη διόρθωσης ή συμπλήρωσης.
– Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας (δικαίωμα περιορισμού).
– Να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε (δικαίωμα εναντίωσης).
– Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία που τηρούμε (δικαίωμα στη λήθη) υπό ορισμένες προϋποθέσεις, όπως όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα, έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας, τα δεδομένα έχουν υποβληθεί σε παράνομη επεξεργασία κ.ο.κ..
– Να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων).
– Να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δε θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της και η επαναχορήγηση ανακληθείσας συγκατάθεσης είναι επιτρεπτή.
– Δικαίωμα Προσφυγής στην Αρχή: Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr – Πολίτες – Υποβολή καταγγελίας στην Αρχή) όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας;
Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στην Liga De Padel μέσω της φόρμας επικοινωνίας του ιστότοπου https://ligadepadel.gr/epikoinwnia/, ή μέσω μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@ligadepadel.gr.

Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Εφαρμόζουμε κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων σας, τη διασφάλιση του απορρήτου της επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.

Τροποποιήσεις της παρούσας ενημέρωσης
Ενδέχεται να τροποποιούμε την παρούσα ενημέρωση. Στην περίπτωση αυτή θα επικαιροποιούμε την ημερομηνία που αναφέρεται στο τέλος της παρούσας και θα σας ειδοποιουμε σχετικά και μέσω σχετικής ανάρτησης στον διαδικτυακό τόπο μας.

Η παρούσα ενημερώθηκε και αναρτήθηκε την 05/05/2022.